Al-Mahdi Institute : Education & Research

Education

 

Instituti Al-Mahdi u themelua me qëllim kryesor për krijimin e  një instituti arsimor në Evropë, që të mund të pajisë studentët me trajnim të avancuar në Studime Islame dhe në gjuhën arabe, të përshtatura në mënyrë specifike për nevojat e atyre që jetojnë në mjedise multi-kulturore dhe pluraliste.

 

Programi Katër-Vjeçar  Hawza  

Programi Katër Vjeçar  Hawza (4VH)  në Institutin Al- Mahdi  është një formë intensive dhe e modifikuar e asaj që është mësuar në qendrat muslimane tradicionale arsimore të Naxhafit dhe Kumit. Iu ofron studentëve një njohuri të plotë në leximin, analizimin si dhe në kontekstualizimin e teksteve të vjetra me një tekst të shkëlqyer në teoritë modeme në studimin e religjionit , teologjisë dhe të gjuhës gjithashtu. Ndryshe nga institucionet e tjera mësimore islame ky program mësimor është tërësisht është funksionues në gjuhën Arabe  dhe  Angleze , gjithashtu është i projektuar  që t’i ndihmojë studentëve  në adresimin dhe shqetësimin në mënyrën e jetës së muslimanëve në ditët e sotme. Programi Katër Vjeçarë Hawza synon të vazhdojë përgatitjen  e:

E PARA: Mendimtarëve  të  rinj që janë të aftë për të kontribuar në mendimet e muslimanëve nëpërmjet bashkëpunimit të dijetarëve dhe të qendrës tradicionale mbi mësimet islame të ilustruara në HAWZA dhe ne medresenë e Komit, Naxhafit, Medinës dhe Kairos si dhe në qendrat nacionale dhe internacionale akademike. 

E DYTA:  Studentëve dhe dijetarëve të ardhshëm, duke u bazuar në dijetarët e ndërgjegjshëm tradicional të cilët janë të aftë për të informuar mediat, institucionet qeveritare  dhe jo qeveritare, si dhe komunitetet e organizatës bazë duke përshkruar dhe avancuar pasqyrën e vërtet humanitare nëpërmjet mësimeve mbi Ehli Bejtin.

 

Program i Kurseve të Shkurtra 

Programi i kurseve të shkurtra thellohet në studimet e larta islame dhe në trajnimin e gjuhëve. Ajo synon që ti përmbush kërkesat e shpallura nga medresetë dhe shkollat për edukimin dhe mësimin e të rriturve që nënkupton ndihmesën intelektuale dhe shpirtërore në zhvillimin individual dhe shoqëror.  Qëllimi kryesore është ti inkurajojë në kuptimin e thellë të islamit, Pejgamberit ( pqmtf)   si dhe në mësimet  rreth Familjes së tij të pastër.

 Ky institucion jo dogmatik dhe me një filozofi të hapur na mundëson që ti hapim këto kurse njëlloj si te myslimanët ashtu edhe tek jo muslimanët.